SANO analitika profitabilnosti poslovanja farme

Farma mlečnih krava je u ekonomskom smislu preduzeće za proizvodnju mesa i mleka.  Kao i svakom preduzeću, osnovna svrha, cilj i zadatak poslovanja farme mlečnih krava je proizvodnja profita. 

Da je ”stajanje na sopstevnim nogama” poljoprivrednih preduzeća u ekonomskom smislu opšta pretpostavka potvrđuje i činjenica razvijene ekonomije, npr. Evropska unija, ne poznaje pojam subvencija proizvodnje po jedinici proizvoda. 

Takav sistem podsticaja u suštini znači da previsoke troškove proizvodnje preduzeća preuzimaju poreski obveznici i time ruše konkurentnost tog dela privrede.

Upravljanje-finansijama-na-farmi-sano

Upravo iz tog razloga svako preduzeće – farma, mora imati  uvid u detalje poslovanja. Preduzeće mora, naime,  gotovo svakodnevno pratiti podatke o tome koliko ostvaruje prihoda i  – s druge strane – kolike ima troškove. 

 Prateći i na stručan način analizirajući  podatke, farmer se treba fokusirati na tzv. pokazatelje efikasnosti (KPI – engl. Key performance indicator) i tehnološkim uticajem na njih  efikasno uticati i na prihode i na troškove.

Neki faktori efikasnosti (KPI) u poslovanju farme:

 • Količina mleka po kravi
 • Kroj proizvedene teladi po glavi/god
 • Ukupan trošak po litri mleka
 • % troška hrane u ukupnim troškovima
 • Trošak hrane po litri mleka
 • Trošak rada po litri mleka
 • Konverzija hrane

Budući da je proizvodnja mleka sa jedne strane – visoko kapitalna, a s druge strane – nisko akumulativna delatnost, vrlo je bitno sa kojom se efikasnošću upotrebljava imovima. Jednostavno rečeno, cilj je da ukupno i tehnološki moderna imovina što intenzivnije koristi, kako bi se što pre amortizovala i mogla nabaviti nova. Redovino obnavljanje imovine uslov je, naime, produktivnosti a time i efikasnosti proizvodnje.

Neki važniji pokazatelji efikasnosti korišćenja imovine:

 • Odnos obaveze/imovina
 • Odnos obaveze/proizvodna jedinica
 • Vrednost neto imovine
 • % imovine finansiran dugom
 • Odnos dug/tona prodanog mleka
 • Odnos prihodi/imovina

Prikaz poslovanja, na nivou pojednostavljenog računa dobiti i gubitka, nužno je pratiti na mesečnom nivou. Donja slika prikazuje jedan takav izveštaj, sa prikazom strukture prihoda i troškova. Stručna analiza ovakvog prikaza, uz poređenje pojedinih stavki sa standardima efikasnosti poslovanja farmi slične veličine na određenom području, ukazatće farmeru tačno na kojim mestima mora tehnološki intervenisati kako bi popravio krajnji rezultat, a to je novo ostvarene dobiti. Jednostavno rečeno – farmer ima tačan uvid koju stavku u prihodima mora povećati, a koju stavku u rashodima mora (i može) smanjiti.

Farma 90 krava; 1; Proizvodnja 70.200 lit/krava/mesec; 26 L/dan;
Mesec poslovanja
PRIHOD
Količina
Cena
Σ€
€ / To mleka
Prodato mleka (tona , €)
70,2
360,0
25.272,0
360,0
Prodato teladi (kom, €)
3,7
100,0
370,0
5,8
Izlučene krave
Σ proizvodnja
25.642,0
365,3
Poticaji (Σ€)
11.834,0
185,4
UKUPAN PRIHOD
37.476,0
551,0
TROŠKOVI
Količina
Cena
Σ€
€ / To mleka
Hrana za mlečne krave (Σt/Σ€)
128,8
71,2
9.170,6
143,7
Hrana za ostale životinje (Σt/Σ€)
59,7
56,2
3.790,0
59,4
Σ hrana za životinje (Σt/Σ€)
188,5
68,6
12.960,0
203,1
Veterinarski troškovi (lekovi, osemanjavanje €/kravi)
220,0
2,1
462,0
7,24
Drugi troškovi (energija Σ Kwh €)
2000,0
0,1
200,0
3,13
Voda (m3, €)
450,0
1,3
585,0
9,17
Plate (Σ €)
3,0
930,0
2.790,0
43,73
TROŠKOVI POSLOVANJA €
16.997,0
266,0
Amortizacija
6.209,0
97,3
Kamata (€)
2.835,0
44,4
Σ TROŠKOVI
26.042,0
408,0
DOBIT
11.435,0
142,0
DOBIT 1(PRIHOD BEZ POTICAJA)
-399,0
-5,7

Kao posebno važnu stavku u troškovima ističemo efikasnosti radnih procesa uz 2 vrlo značajnaKPI -a:  

 • broj krava na jednog radnika (u navedenom primeru = 33 (4 = 3 radnika + vlasnik; vlasnik nije iskazan u platama jer je plaćen kroz preduzetnički dohodak) 
 • udeo troškova plata u troškovima – ca 10% – što je visoko;  preporuka farmeru je investicija u robotsku  mužnju.

Vrlo važan prikaz  i osnova za dalju tehnološku analitiku je procentualni udeo pojedinih troškova u ukupnim troškovima; detalje pogledati u tabeli ispod:

Procentualni udeo pojedinih troškova u ukupnim troškovima
TROŠKOVI
Σ€
%
Σ€
%
Nabavka junica (€ / kom)
Hrana za mlečne krave (Σt/Σ€)
9.171
35,2
10.260
37,8
Hrana za ostale životinje (Σt/Σ€)
3.790
14,2
3.790,0
14,0
Σ hrana za životinje (Σt/Σ€)
12.961
48,0
14.050
52,0
Veterinarski troškovi (lekovi, osemanjavanje €/kravi)
462,0
2,0
462,0
1,7
Drugi troškovi (energija Σ Kwh €)
200,0
0,8
200,0
0,7
Voda (m3, €)
585,0
2,2
585,0
2,1
Plate (Σ €)
2.790,0
11,0
2.790,0
10,3
Amortizacija
6.209,0
24,0
6.209,0
23,0
Kamata (€)
2.835,0
10,8
2.835,0
44,4
Σ TROŠKOVI
26.041,0
27.131,0

Nadalje, vrlo koristan prikaz finansijskih pokazatelja za detaljniju tehnološku analizu predstavlja Udeo troškova po jedinici (toni) proizvedenog mleka, po proizvodnoj jedinici i ukupnom prihodu. 

Udeo troškova po jedinici proizvedenog mleka, poproizvodnoj jedinici i u ukupnom prihodu
TROŠKOVI
Σ€
E / To mleka
€ /kravi
% prihoda mleka
% prihoda mleka poticaji
Nabavka junica (€ / kom)
Hrana za mlečne krave (Σt/Σ€)
10.260,0
108,6
102,6
30,0
22,2
Hrana za ostale životinje (Σt/Σ€)
3.790,0
40,1
37,9
11,1
8,2
Σ hrana za životinje (Σt/Σ€)
14.050,0
148,7
140,5
41,1
30,4
Veterinarski troškovi (lekovi, osemanjavanje €/kravi)
462,0
4,9
4,6
1,4
1,0
Drugi troškovi (energija Σ Kwh €)
200,0
2,1
2,0
0,6
0,4
Voda (m3, €)
585,0
6,2
5,9
1,7
1,3
Plate (Σ €)
2.790,0
29,5
27,9
8,2
6,0
Lizing
0,0
0,0
0,0
0,0
TROŠKOVI POSLOVANJA
18.087,0
191,4
180,9
52,9
39,1
EBITDA
28.137,0
297,7
281,4
82,3
60,9
Amortizacija
6.209,0
65,7
62,1
18,2
13,4
EBIT
21.928,0
232,0
219,3
64,1
47,4
Kamata (€)
2.835,0
30,0
28,4
8,3
6,1
Σ TROŠKOVI
27.131,0
287,1
271,3
79,3
58,7
DOBIT
19.093,0
202,0
190,9
55,8
41,3
DOBIT 1 (prihod bez poticaja)
7.259,00
76,8
72,6
21,2
15,7
0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu