Upravljanje mužom

Muža nije samo postupak kojim se mleko izmuzuje iz vimena krava u laktaciji, već je i proces kojim se aktiviraju mnogi fiziološki mehanizmi u organizmu krave, mehanizmi koji reguliraju kapacitet proizvodnje, sastav mleka, uzimanje hrane i ponašanje životinje.

Istorijski gledano, mašinska muža krava radi na istom principu, od prvih uređaja koji su konstruisani početkom 19. veka, pa sve do današnjih najsavremenijih postrojenja, u koja spadaju izmuzišta i roboti za mužu krava.

Mašinska i robotska muža krava osiguravaju znatno smanjenje fizičkih napora radnika na mlečnoj farmi. Povećava se produktivnost rada, te se smanjuje potreba za ljudskom radnom snagom, vezanom za poslove oko muže. Mašisnkom mužom se osigurava higijenska ispravnost mleka. To je moguće postići jedino uz održavanje dobrog zdravlja i stanja vimena, te uz redovno čišćenje i održavanje sistema za mužu.

upravljanje-mužom-sanoupravljanje-mužom-sano
upravljanje-mužom-sanoupravljanje-mužom-sano
upravljanje-mužom-sanoupravljanje-mužom-sano

Izmuzišta

Slobodni način držanja krava, potreba za većim kapacitetima uređaja za mašinsku mužu i olakšavanje rada muzača doveli su do gradnje posebno uređenih prostora koji služe isključivo za mužu – tzv. izmuzišta. Funkcionalnost izmuzišta zavisio od nivoa njegove tehnološke opremljenosti. Ovde možete pročitati više o digitalnim izmuzištima.

Izmuzište je središnji objekat farme. Može se postaviti centralno ili periferno u odnosu na samu farmu. Uz prostor za mužu se nadovezuje čekalište, mašinski odeljak, garderoba i mlekara sa tankovima za hlađenje i čuvanje mleka.

Muža u izmuzištu ima brojne prednosti:

 • farmer sve radne operacije obavlja u uspravnom položaju (nema opterećenja kičme)
 • manji je utrošak radne snage uz mužu većeg broja životinja po jedinici vremena
 • nema zaprljavanja mleka prašinom i mikroorganizmima iz štalske sredine – muzna jedinica se ne nosi od krave do krave, već krava sama dolazi u izmuzište.

Vreme koje krave provedu u čekalištu udaljene od hrane, vode i prostora za odmor mora biti što kraće. Vreme čekanja zavisi od broja muža i tokom dana, podneblja i očekivanog nivoa proizvodnje. Preporuke su da muža traje 60 minuta za mužu dvaput na dan, 45 minuta za mužu tri puta na dan i 30 minuta za mužu četiri puta na dan, ili ukupno dva sata dnevno.

Kapacitet izmuzišta zavisi od ukupnog broja krava u laktaciji, raspoloživog vremena za mužu, kao i niva mehanizacije i automatizacije.

Roboti

Automatska muža je muža životinja u laktaciji, posebno muznih krava, bez upliva ljudskog rada, što je osnovni razlog njihovog nastanka. Automatski sistemi za mužu (AMS), koji se nazivaju i voljni sistemi za mužu (VMS), razvijeni su krajem 20. veka.

Komercijalno su dostupni od ranih 1990-ih. Ovakav način muže se naziva robotska muža. Zajednička karakteristika svim robotima za mužu je da se svi oslanjaju na korišćenje računara i posebnog programa za upravljanje stadom.

Robotska muža promenila je tradicionalne uzorke svakodnevnog životnog stila na farmi.  Oživela je privlačnost poljoprivrede za mlađe, tehnološki osvešćene farmere koji traže novu vrstu fleksibilnosti u svom radu, profitabilnom poslovanju i boljem životnom standardu. Ovde možete pročitati više o Sano robotima.

Robotika je budućnost naše civilizacije u svim područjima. Interakcijom različitih znanstvenih disciplina došlo je do novih naučnih sazananja, a njihova primena u mlekarskoj industriji rezultirala je znatnim poboljšanjima.

Kao primer možemo navesti napredak u genetici, koji je rezultirao povećanom proizvodnjom mleka tokom laktacije od otprilike 4.000 kg pre 30 godina, do današnje prosečne proizvodnje između 7.000 i 12.000 kg mleka. Napretku u mlekarstvu doprinijele su takođe i saznjanja o važnosti ispravnog menadžmenta u proizvodnji mleka.

Navedeni softver – program zapravo je prava vrednost robota, jer omogućuje praćenje raznih parametara vezanih uz krave i mužu – koliko je litara koja krava dala, kolika je prosečna količina mleka koju daje u određenom razdoblju, masnoća mleka, čak i da li su krave spremne za osemenjivanje.

To su neprocjenjivi podaci za svakog uzgajivača koji želi maksimalno iskoristiti potencijal svojih životinja. Robotska muža ima brojne prednosti:

 • Prestaje potreba za muzačem – Farmer se oslobađa procesa muže, a zajedno sa tim i krutog rasporeda rada na farmi. Njegov rad se preusmerava, čime se omogućuje kvalitetnije iskorišćavanje preostalog vremena, za nadzor zdravlja, reprodukcije, ishrane itd.
 • Doslednost muznog procesa – Muzni proces je konzistentan i standardan za svaku kravu prilikom svake muže i nije pod uticajem rutine različitih muzača. Sisne čaše se uklanjaju individualno, što znači da izmužena četvrtina ne ostaje pod vakuumom dok se muze druga četvrtina. Takva muža rezultira smanjenim povredama tkiva vimena.

Takođe, na taj način izbegava se slepa muža, odnosno mašinska muža pri kojoj je protok mleka vrlo nizak ili ga uopšte nema.

Postoji mogućnost promene razmere pulzacija, kao i nivoa vakuuma prema protoku mleka u svakoj četvrti.

 • Učestalost muži – Prelaskom sa dvodnevne na mužu 2,7 do 3,4 puta na dan, u vimenu krava dolazi do porasta aktivnosti mlečnih enzima. Takođe, pri učestaloj mužnji dolazi do diferencijacije i proliferacije ćelija, što direktno utiče na povećanje proizvodnje.
 • Menadžment stada – Budući da su uz svaki robot integrisani najsavremeniji softveri za upravljanje stadom sa pripadajućim senzorima, omogućeno je prikupljanje vrlo velikog broja podataka, kao i njihova softverska obrada u realnom vremenu. Prikupljeni podaci pomažu farmeru da poboljša menadžment na svojoj farmi kroz analizu kretanja trendova u stadu, na primer nastala promena u proizvedenoj količini mleka, u odnosu na promene u sastavu obroka za krave u laktaciji. Takođe je moguća analiza istorije svake pojedine krave i podešavanje upozorenja koja će alarmirati farmera na neuobičajene promene koje ukazuju na bolest ili povredu životinje.

No, ipak treba naglasiti kako ispravna interpretacija i upotreba takvih informacija pre svega zavisi od veština samog korisnika ili tačnosti računarskih algoritama za izradu izveštaja.

0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu