Ishrana krmača i sisajućih prasadi

Svrha ishrane krmača je postići najbolju moguću reprodukciju i trajnost rasplodnih životinja. Proizvodni ciklus jedne rasplodne krmače može se podeliti na tri razdoblja: 

  • sušno razdoblje
  • razdoblje suprasnosti
  • laktacije

SANO stručnjaci veliku pažnju posvećuju ishrani u svakoj proizvodnoj fazi ciklusa koja je vrlo specifična ukoliko se želi ostvariti visoka i konkurentna proizvodnja. U tome smislu od velike pomoći je kvalitativna i kvantitativna laboratorijska analiza obroka koju je moguće napraviti u SANO laboratoriji za utvrđivanje nutritivne vrednosti žitarica koje se koriste kao sirovine za pripremu obroka.

ishrana-krmača-i-sisajućih-prasadi-sano prasadi

Ishrana svakog pojedinog razdoblja se ne sme se posmatrati pojedinačno, jer postoji uska korelacija između ishrane u razdoblju suparsnosti i konverzije/apetita za hranom u razdoblju dojenja. Veliki gubitak težine dojilja, npr. odgodi će naknadni ulazak u estrus i možda smanjiti broj ovulacija. 

Preporučuje se pojedinačna ishrana i posmatranje krmača, jer će biti potrebno prilagoditi dnevni unos hrane tokom proizvodnog ciklusa. Unos hrane takođe zavisi od različitih uslova u svakom pojedinom stadu. Na primer, mlade krmače trebaju dodatnu hranu za svoj rast, dok starije krmače trebaju dodatnu hranu za održavanje.

Sušno (interim) razdoblje

Vrlo je važno zalučiti krmaču i odvojiti prasad od nje, npr. četvrtkom u jutro između 7 – 8 sati što će se odraziti kao pomoć u pripustu/bukarištu prilikom određivanja estrusa i određivanja vremena pripusta. Kada krmače počnu ulaziti u estrus, četiri dana nakon zalučenja, onda četvrti dan pada ujutro u isto vreme (ponedeljak). Ulazak krmača u prasilište u neadekvatnoj telesnoj kondiciji rezultovaće izlaskom iz prasilišta u još lošijoj kondiciji.

Svrha hranjenja krmača u ovom razdoblju je osigurati ulazak u estrus, veliku ovulaciju i uspešan pripust. Danske preporuke se temelje na ishrani krmača ad lib u interim periodu kako bi se ubrzao početak estrusa i povećao broj ovulacija. Dnevni unos hrane ovome periodu 50,00 MJ ME bit će dovoljan.

Razdoblje suprasnosti

Ishrana za vreme suprasnosti trebala bi osigurati i omogućiti implantaciju embriona, rast embriona, rast krmače i prašenje jake i vitalne prasadi. 

Rast bi trebao biti posebno brz za prvoparskinje i krmače u lošijoj telesnoj kondiciji. Ishranu krmača treba prilagoditi telesnoj kondiciji tokom celog razdoblja suprasnosti, međutim unos hrane treba povećati tokom poslednje 1/3 ovog razdoblja. Mršave krmače često će imati manju proizvodnju mleka tokom razdoblja dojenja od krmača sa normalnom telesnom kondicijom.

Sa druge strane, debele krmače često će imati dugotrajno prašenje i probleme s M.M.A. (mastitis, metritis i agalakcija). Debele krmače takođe će često imati manji apetit, a time i smanjenu proizvodnju mleka tokom razdoblja dojenja. Kad se procenjuje telesno stanje krmača, prema danskim smernicama sledeća slika može biti okvir:

sano-prikaz-kondicije-krmača
Prikaz kondicije krmača

Tokom prvog dela suprasnosti (od pripusta do 12. nedelja) dnevni unos hrane treba biti 22,50 – 25,00 MJ ME. Najveći deo rasta embriona odvija se tokom zadnjeg dela gestacijskog razdoblja (12. do 16. nedelje), pa u tom periodu stoga unos hrane treba povećati na 43,75 MJ ME/dan. Premali unos hrane u ovom razdoblju može rezultirati malim i slabim odojcima u prašenju i smanjenom proizvodnjom mleka u razdoblju dojenja.

U poslednja 2-3 dana pre prašenja unos hrane treba smanjiti na 27,50 MJ ME dnevno. Prevelik unos hrane u ovom razdoblju značajno će povećati rizik od MMA-sindroma. U ovom periodu krmači treba osigurati dovoljnu količinu sirovih vlakana u ishrani kako bi se probavni trakt ispunio, a kako životinja ne bi unosila previše energije. Nakon pripusta važno je osigurati ispravnu telesnu kondiciju krmača jer je to povezano sa brojem ukupno rođene prasadi.

 

Kao što se vidi na slici 2, preporučuje se mršavim krmačama davati hrane koja sadrži 47,50 MJ ME kako bi se osigurao veliki broj ukupno rođene prasadi u sledećem leglu.  Krmače u normalnoj i debeloj kondiciji preporuka je hraniti standardnom strategijom ishrane za suprasne krmače (30,00 MJ ME).

Razdoblje laktacije

Pri ulasku u prasilište (110. dan suprasnosti) krmačama se postepeno smanjuje dnevni obrok na samo 2 kg/dan čime se postiže pražnjenje crijeva i olakšava porod.  

Potrebe za hranom krmača u laktaciji su veće od potreba na hranjivim materijama u razdoblju suprasnosti. Krmača se mora oporaviti od stresa kojem je bila izložena tokom poroda i podmiriti potrebe za proizvodnjom mleka kao i svoje uzdržne potrebe. Za vreme laktacije cilj je snabdeti krmaču obrokom koji osigurava odgoj najmanje 13 prasadi u leglu nakon razdoblja dojenja od 28 dana uz minimalne gubitke telesne mase krmača za vreme laktacije. 

Ishrani krmača tokom prašenja i prve nedelje nakon prašenja treba posvetiti posebnu pažnju. Nakon poroda krmača je fiziološki vrlo žedna jer je izgubila puno tečnosti iz organizma, stoga je potrebno osigurati dovoljne količine pitke higijenski ispravne vode. Dnevni obrok (smesa za dojne krmače) je potrebno povećavati za približno +0,5 kg/dan, a preporuka je i stavljanje gorke soli u hranu, cc. 50 g/dan, kao prevencija zatvora. Potrebe krmača u laktaciji za vodom su ogromne, pogotovo u letnom periodu kada su veće od 50 l/dan. Da bi snabdevanje vodom bila na zadovoljavajućem nivou protok vode u pojilici mora biti najmanje 4 l/min.

 

Sekrecija mleka započinje odmah iza prašenja u količini oko 0,5 l/dan, da bi u trećoj nedelji laktacije sinteza mleka iznosila maksimalnih 10 – 12 l/dan, nakon čega opada. Iako bi rast i razvoj prasadi trebao biti zadovoljen sekrecijom mleka do 10. dana starosti, preporuka je da se sa prihranom započne što ranije kako bi se napravio trening enzima unutar probavnog trakta prasadi i kako bi se mladi organizam pripremio na što bolje iskorišćavanje hranjivih materije u kasnijim fazama odgoja. 

Kod velikih legala i usled smanjenje proizvodnje mleka prasad treba prihranjivati sa mlečnom zamenicom koja može osigurati njihovo preživljavanje uz obavezan dodatak čvrste hrane u obliku visoko probavljivog predstartera.

 

Kako bi se smanjio gubitak kilograma i postigla visoka dnevna proizvodnja mleka, krmače treba hraniti polu ad lib u razdoblju laktacije (individualni pristup je najpravilniji i najbolji). Veliki gubitak kilograma u ovom razdoblju može smanjiti trajnost/dugovečnost krmača, uzrokovati probleme s estrusima i smanjiti veličinu sledećeg legla, kao i povećati broj čireva na lopaticama. 

Visok unos hrane u razdoblju laktacije rezultira i većim dnevnim prirastom sisajuće prasadi i manjim problemima sa odbićem. U razdoblju dojenja teško je naterati krmače da jedu dovoljno hrane i izbjeći gubitak kilograma. U nekim se slučajevima problem može smanjiti povećanjem energetskog udela u hrani.

Na količinu konzumirane hrane utiče:

Tablica-Sažetak-smernica-za-ishranu-krmača-u-celomproizvodnom-ciklusu
Tablica: Sažetak smernica za ishranu krmača u celom proizvodnom ciklusu
Razdoblje
Dana
Hrana MJ ME (na dan)
Napomena
Sušno razdoblje
– neproizvodni dani
16
800 (50)
– interim razdoblje
6
300 (50)
Brzi ulaz u estrus i ovulacija
Razdoblje suprasnosti
1 – 3 nedelja
21
472-525 (22-25)
Impementacija embriona
3 – 12 nedelja
53
1.732 (27,5)
Impementacija embriona
12 – 16 nedelja
26
1.225 (47)
Razvoj embriona i vimena
2 – 3 dana pre prašenja
2 – 3
55-82 (27,5)
Izbegavanje M.M.A.
Razdoblje laktacije
Proizvodnja mleka i prevencija gubitka mase
1. nedelja
7
402,5 (57,5)
2 . nedelja
7
490 (70)
3 – 4. nedelja
17
1.360 (80)
Kriva-ishrane-za-krmače-i-nazimice-sano
Kriva ishrane za krmače i nazimice

Prehrana prasadi na sisi

SANO eksperti za uzgoj svinja preporučuju što raniju prihranu sisajuće prasadi (već od 3. dana starosti) visokokvalitetnim proizvodima koji su nutritivno prilagođeni ukusom, mirisom i sastavom. 

Razlog ovako ranom davanju suhe stočne hrane nije značajna količina koju će prase pojesti već postupno privikavanje prasadi na čvrstu hranu koja će uskoro zameniti mleko, enzimatskog treninga koji će ubrzati razvoj probavnih enzima te povećati priraste u samom dojnom periodu, ali i osnažiti mladi organizam za stres koji nastaje gubitkom mleka i majke, te promenom okoline. 

Optimalni prirasti prasadi na sisi (0 – 28 dana) trebaju biti oko 250 g/dan.

0
    0
    Pregled korpe
    Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu