Upravljanje reprodukcijom

Krave dostižu vrhunac proizvodnje mleka u prvih 120 dana laktacije. Cilj je da krava u svom proizvodnom veku prođe kroz što veći broj laktacija, pri čemu više vremena provodi u proizvodnji na vrhuncu, što je čini efikasnijom i profitabilnijom. Stoga, postizanje gravidnosti kod krava u optimalnom roku nakon telenja maksimizira efikasnost, proizvodnju mleka i profit.

Upravljanje-reprodukcijom-Sano-Afimilk

Pet ključnih elemenata za uspeh u reprodukciji su:

 1. Osemenjavanje krava neposredno nakon završetka voljnog vremena čekanja
 2. Pravovremeno osemenjavanje krava u odnosu na vreme pojave estrusa ili ovulaciju
 3. Poboljšanje efiksanosti VO
 4. Identifikovanje nesteonih krava 28 do 30 dana nakon osemenjavanja
 5. Opetovano osemenjavanje nesteonih životinja

Primarni cilj dobrog menadžmenta plodnosti je osigurati da se krave tele u optimalnim intervalima kako bi se proizvodnja mleka održala na najvišem mogućem nivou. Da bi se postigao ovaj cilj, potrebno je da se na farmi implementira efikasan sistem za otkrivanje estrusa za krave i junice.

Neuspeh u otkrivanju estrusa odlaže uspostavljanje steonosti, što rezultira produženjem laktacije. U poslednjoj trećini produžene laktacije količina mleka se progresivno smanjuje, dovodeći do smanjenja efikasnosti proizvodnje mleka, pri čemu kod ekstremnih slučajeva ta proizvodnja ne pokriva osnovne troškove držanja životinja.

Neregularno i otežano otkrivanje estrusa jedan je od glavnih faktora koji negativno utiče na profitabilnost farmi muznih krava

grafik-osemenjavanje-krava
Slika 1: Grafički prikaz

Stopa koncepcije u odnosu na vreme osemenjavanja.

reprodukcija-krava-kriva-osemenjavanja
Slika 2: Prikaz krive stope koncentracije u odnosu na vreme osemenjavanja

Najbolji izgledi za začeće su između 4 i 20 sati nakon otkrivanja prvih znakova estrusa.

Upotrebom AfiMilk sistema, informacije o aktivnosti životinja se prenose sa senzora na računar svakih 5 do 15 minuta 24/7/365. Sistem putem složenih algoritama uzimajući u obzir mnogobrojne varijable sa visokom tačnošću određuje stepen pravovremenog osemenjavanja prikazujući ga na jedinstvenom dijagramu tzv. prozoru za plodnost. Rezultat je 98 % otkrivenih estrusa.

krave-veštačko-osemenjavanje-najbolji-period- AfiMilk-sistem
Slika 3: Određivanje naboljeg perioda za osemenjavanje krava uz pomoć AfiMilk sistema

Tokom proteklih 25 godina, došlo je do povećenja broja krava na farmama, uz istovremeno povećanje proizvodnje mleka. Kod visokoproduktivnih krava, skraćeno je ispoljavanje znakova estrusa uz visoku učestalost tihog teranja. Kada se uzme u obzir i da se veliki broj estrusa događa tokom noći, vizualne metode otkrivanja estrusa postaju neefikasne. Pored toga, nije uvek izvodljivo sprovoditi vizuelnu metodu otkrivanja estrusa, budući da taj posao zahteva nadzor krava najmanje tri puta dnevno, u periodu od 30 minuta pri čemu se u najboljoj rutini ovog postupka otkriva manje od 50 % estrusa.

Stoga, precizno i efiksano otkrivanje estrusa u savremenom govedarstvu – bilo na velikim ili malim farmama – zahteva sisteme za automatsko otkrivanje estrusa 24/7/365.

Protokoli sinhronizacije estrusa

U modernom uzgoju na farmama muznih krava, uvek postoji od 20 do 30 % krava koje ne ispoljavaju znakove estrusa ili imaju neke od problema vezanih za plodnost.

Danas su dostupni brojni programi sinhronizacije estrusa kod goveda na temelju upotrebe različitih hormona poput progesterona, prostaglandina F2α i njihovih različitih kombinacija s drugim hormonima poput estrogena i GnRH. Odabir odgovarajućeg protokola sinhronizacije estrusa potrebno je izvršiti pod nadzorom specijalista vet. ginekologije i opstertricije.

Sinhronizacija i indukcija estrusa, veštačko osemenjavanje (VO), multipla ovulacija i embriotransfer te in vitro proizvodnja zametaka predstavljaju postupke asistirane reprodukcije koje uzimaju sve više maha u govedarskoj proizvodnji, a sa ciljem bržeg genetskog napretka dobijanjem velikog broja potomaka od najkvalitetnijih životinja.

ZATRAŽITE SAVET!

0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu