Osnove menadžmenta velikih legala

Moderna svinjarska proizvodnja podrazumeva proizvodnju velikog broja živo-oprašene i othranjene prasadi po leglu i krmači godišnje, što je moguće postići sa visokoplodnim krmačama. Pri upravljanju farmama sa visokoplodnim krmačama javljaju se izazovi  sa kojima se farmer mora suočiti kako bi maksimalno iskoristio genetski potencijal krmače. Jedan od najvećih izazova sa kojima se susreću farmeri, koji drže visoko rasplodne krmače je razlika između broja oprašene prasadi i potencijala krmače da svu oprašenu prasad i othrani. Dodatni izazov na koji farmeri moraju računati kod visokoplodnih krmača je manja porodna masa prasadi. Zbog navedenih razloga, postupci sa visokoplodnim krmačama zahtevaju dodatan oprez u svim aspektima uzgoja. Samo pravilnim i pravovremenim postupcima sa krmačama i prasadima moguće je iskoristiti pun proizvodni potencijal i na kraju ostvariti profitabilnu proizvodnju.

menadžment-velikih- legala-Sano

Veličina legla je jedno od ekonomski najvažnijih karakteristika u svinjarskoj proizvodnji od koga zavisi sveukupna efikasnost proizvodnje. Intenzivna proizvodnja svinja značajna je u snabdevanju stanovništva svežim svinjskim mesom i prerađevinama.

Visoka ulaganja u objekte, opremu i genetiku mogu se opravdati samo uz visoku proizvodnju.

Iako je povećanje veličine legla dugo bio jedan od najvažnijih uzgojnih ciljeva u selekcijskim programima, taj napredak nije u skladu sa biološkom mogućnošću othrane prasadi, zbog ograničenog broja funkcionalnih sisa kod krmače. Upravo kod visokoplodnih krmača, broj prasadi u leglu je po pravilu veći od broja sisa krmače.

Borba sa jednim od najvećih izazova kod držanja visokoplodnih krmača je othranjivanje što većeg broja oprašene prasadi. Kako bi se iskoristio benefit krmača visoke plodnosti potrebno je na ovakvim farmama koristiti poseban sistem upravljanja (tzv. menadžment velikih legala), koji se razlikuje od upravljanja na farmama krmača plemenitih rasa uobičajene plodnosti.

Jedan od postupaka koji se redovno sprovodi je ujednačavanje – standardizacija veličine legla, premeštanje prekobrojne prasadi pod druge krmače sa ciljem da se poveća broj odbijene prasadi.

Da bi premeštanje prasadi dalo željene rezultate, potrebno ga je obaviti pravovremeno. Obzirom da kvalitet kolostruma vrlo brzo opada, optimalno vreme za premeštanje je unutar prva 24 sata nakon prašenja, nakon uzimanja prvog kolostruma. Navedeno je potrebno uskladiti i sa zdravstvenim statusom na farmi, jer u slučaju PRRS infekcije nikako nije preporučljivo raditi ujednačavanje legala 24 h nakon prašenja.

Ujednačavanje legla je tehnološki postupak koji se sprovodi u intenzivnoj proizvodnji svinja  kako bi se izjednačile veličine legala. Ključno je za smanjenje gubitaka prasadi tokom razdoblja sisanja, obzirom na unos kolostruma, koji je neophodan za njihov pravilan rast i razvoj i da se smanji varijacija težine prasadi u leglu.

Pravilan menadžment velikih legala

 

„Split suckling“ braće i sestara unutar legla. „Split suckling“ označava odvojeno sisanje prasadi unutar legla na istoj majci.

 
sema-split-suckling

To omogućava da sva prasad u leglu dobiju dovoljnu količinu kolostruma. Uzimanje dovoljne količine kolostruma za prasad je od životne važnosti. Osim zbog imunoglobulina, kolostrum je važan kao prvi izvor energije. Kratkotrajnim odvajanjem prvorođene najveće prasadi, ostatak legla dobija mogućnost da u miru posisa dovoljno kolostruma.

leglo-prasad-i-krmača

Na primer, kod legala sa više od 18 živo oprašene prasadi se prvih 8 do 10 prasadi nakon uzimanja kolostruma odvaja od krmače i stavlja u odvojen topli prostor (35˚C) – kutije na 2 do 4 sata, kako bi prasad rođena pri kraju mogla u miru uzeti dovoljne količine kolostruma. Kada se prašenje završi 8 najmanje prasadi ostaje sa majkom. Ostatak veće prasadi (10 kom) se podeli u 2 grupe po 5 komada. Svaka grupa se obeleži drugom bojom i naizmenično se svaka grupa stavlja po 2 sata da sisa. Ovo se ponavlja sve dok ne završe sva prašenja u grupi. Samo pravovremeno uzimanje dovoljnih količina kolostruma (u prvih 6 sati života) omogućava da imunoglobulini i zaštitna antitela, koja se nalaze u kolostrumu prođu kroz još propusni crevni zid i dođu u krv i na taj način se postiže dobro zdravlje i otpornost prasadi. Bez kolostruma majke prasad ima male šanse za preživljavanje. Koncentracija imunoglobulina IgG i IgA jako opada unutar nekoliko sati. Vreme i količina prvog uzimanja kolostruma su važne: što brže i više, to bolje.

grafikon-kolostrum-sano

Nakon ovakvog postupka po završetku svih prašenja u grupi i kada su sva prasad uzela dovoljne količine kolostruma radi se izjednačavanje legala. Kada je opcija izjednačavanja legla iscrpljena i kada za prekobrojnu prasad za koju prilikom ujednačavanja legla nema više mesta u grupi oprašenih krmača izabere se deo krmača u prasilištu, posebno krmača sa visokom mlečnošću, koje se koriste za produženo dojenje nakon odbića vlastitog legla. Ovo je moguće raditi samo kod jednonedeljnog ritma.

Prirodne zamenske krmače

 • Kao zamenske prirodne krmače koriste se krmače u 2.-3. leglu
 • Pri izboru zamenske prirodne krmače odlučujući faktori su dosadašnji proizvodni rezultati u odgoju i kondicija životinje
 • Biraju se samo zdrave, netretirane krmače koje imaju dobru proizvodnju mleka
 • Samo najjaču prasad stavljati pod zamenske krmače
 • Najvažnije pravilo je premeštati koliko je potrebno, ali što manje.
 • Premešta se samo zdrava prasad
 • Optimalno vreme premeštanja je unutar prva 24 sata
 • Prvo se premešta jača i vitalnija prasad, jer će se takva prasad bolje snaći u novom leglu i prilagoditi novonastaloj situaciji
 • Veću prasad treba rasporediti pod krmače sa debljim sisama, koje u ranijim prašenjima nisu imala problem sa dojenjem
 • Svaka krmača prilikom sortiranja dobija prasad iste veličine u zavisnosti od broja funkcionalnih sisa. Sve funkcionalne sise moraju biti zauzete. Ovo je posebno važno kod mladih krmača kako bi se optimizovao razvoj sisa.
 • Pri premeštanju ne treba premeštati stariju prasad u mlađe leglo, obzirom da se imunološki sistim mlađe prasadi nije još razvio

Zamenska prirodna krmača dobija onoliko prasadi koliko je već do sada sisalo

sema-zamenska-prirodna-krmača

Pored prirodne zamenske krmače othranu prekobrojne prasadi je moguće napraviti i sa veštačkom zamenskom krmačom.

Veštačka zamenska krmača

 • Nakon 4-7 dana života odvojaju se najveća prasad, koja se odgaja bez majke sa visoko kvalitetnim mlečnim zamenicama za prasad.
 • Priprema mleka se može odvijati ručno i mašinski. Za mašinsku pripremu i doziranje mlečne zamenice postoje različita tehnička rešenja (npr. Rescue Deck, Pöttger Ferkelamme, Piggi Pro Alff itd)
 • Nužno je koristiti mleko namenjeno za potrebe odgoja bez prirodne majke kao što je npr. SanAmmat F
VEŠTAČKA-ZAMENSKA-KRMAČA

Prostor u kojem se odgajaju prasad mora biti:

 • Topao (35˚C)
 • Pored mleka, obezbediti pojilicu za vodu i hranilicu za predstarter
 • Min. 0,15 m2 po prasetu
 • Min. 0,06 m2 po prasetu na grijaćoj ploči
 • Natkriven prostor za ležanje
 • Važno je obratiti pažnju na čistoću, higijenu i toplotu

Petar Marković, ing.

0
  0
  Pregled korpe
  Vaša korpa je praznaNazad na Prodavnicu